Pleegzorg

in de 20e eeuw
 

 

 


Omhoog • Moeder- en Kinderzorg • Openbare Welzijnszorg • Jeugdbijstand • Gehandicaptenzorg • Gezinsverpleging
 

index sitemap advanced

site search by freefind
 

 

 

 

Vijf kaders

 

Eeuwenlang was pleegzorg een kwestie van onderling hulpbetoon en - voor zover georganiseerd of gereglementeerd - onderdeel van de plaatselijk georganiseerde armenzorg. Kinderen, ouderlingen, geesteszieken en gehandicapten werden, als een plaatsing nodig was, doorgaans uitbesteed in gezinnen. Pleegzorg was in dat geval het goedkopere alternatief voor plaatsing in een instelling. Later treedt de residentiële opvang meer op de voorgrond.

Beide modellen kregen geregeld tegenkanting. Het falen van het ene was vaak het ultieme argument ten voordele van het andere, en omgekeerd. Vandaag zijn de scherpe kanten van het debat afgerond. De grote instellingen van weleer kregen een meer vriendelijke structuur en beter opgeleid personeel. In verschillende sectoren werden ook alternatieve voorzieningen uitgebouwd, zoals thuisbegeleiding, beschut wonen, dagcentra e.d.m.. Met deze zorg op maat verliezen beide modellen hun concurrentieel karakter.

De uitbreiding van de officiële zorgverlening tot categorieën van niet-behoeftige hulpvragers, leidde in de pleegzorg tot verschillende regelingen. We gaan op de volgende pagina's in op de geschiedenis van de pleegzorg in Vlaanderen in het kader van :

 

Voor de huidige stand van zaken m.b.t. de pleegzorg in Vlaanderen en verdere links o.m. naar websites van de diensten, verwijzen we u naar de website van de Federatie Pleegzorg op :

http://www.pleegzorgvlaanderen.be/

 

 
 

 

Documenten

 

Een rapport over gezinsplaatsing, sinds 1934 voorbereid in het Comité voor de Kinderbescherming van de Volkerenbond (Volkenbond) en tenslotte in 1938 afgewerkt en voorgesteld aan de leden van de Volkerenbond (Société des Nations), te vinden op  Société des Nations, Commission Consultative des Questions Sociales, Le Placement Familial des Enfants, Genève, 1938. Quelques conclusions générales à tirer de l'étude sur le placement familial des enfants.
 

 

 


© Erik Zwysen, 1 februari 2003
laatste aanpassing 08 januari 2017