Antwerpse musici

leden van de Antwerpse Toonkunstenaarsvereniging

in de jaren 20 van de vorige eeuw

 

 
 

Antwerpse musici • Lexicon Toonkunstenaars

Hieronder volgen links naar namen en vaak adressen van meer dan 1500 musici die in de jaren 20 van de vorige eeuw in Antwerpen werkzaam waren. De namen zijn gebaseerd op vermeldingen in het blad "De Toonkunstenaar", uitgave van de Antwerpse toonkunstenaarsvereniging. Tot hier toe zijn opgenomen de vermeldingen uit de (onvolledige) jaargangen 1920 tot en met 1926. De meeste vermeldingen betreffen leden van de genoemde vereniging.
 

 

Namen

Referentienummer

Lidnummer

Instrument of functie

Adres

Reden van de vermelding

Afkortingen


 

A     Ba     Bo     Br     Ca     Cl     Da     Deb     Dec     Ded     Del     Dem     Des     Dh     Do     E        Ga     Gl     H     I-J     K     La     Le     Ma     Mi     N     O        Q        Sa     Si           Va     Van    VanDe     VanDen     VanDer     VanDi     VanH     VanI     VanR     Ve     Vi        XYZ 

 

De namen
De schrijfwijze van de achternamen kan variëren. Zo wordt een naam soms gespeld met 'Van de' soms 'Vande'. Ook varianten met V/F, C/G of G/J komen voor. We hebben geen aanpassingen gedaan en laten aan de lezer de conclusie of twee vermeldingen al dan niet over dezelfde muzikant gaan. Soms geeft het lidnummer of het instrument verduidelijking.
De voornamen werden in het tijdschrift niet altijd vermeld. We hebben ze hier en daar zelf aangevuld, maar laten het in het algemeen aan de lezer om te oordelen of bepaalde vermeldingen onder dezelfde achternaam al dan niet dezelfde muzikant betreffen. Complicatie is ook wel dat destijds nu eens de officiële voornamen, dan weer de gebruikelijke voornamen vermeld werden, wat tot andere initialen aanleiding kan geven voor mogelijk dezelfde muzikant. Het is aan de onderzoeker verder na te gaan of het om dezelfde persoon gaat.
 

Het referentienummer
Het referentienummer ('ref-datum') heb ikzelf ingevoerd en verwijst naar het jaar en de maand waarin de muzikant vermeld wordt in het tijdschrift "De Toonkunstenaar", uitgave van de Antwerpse toonkunstenaarsvereniging. 192103 betekent dus : 1921, derde maand, ofwel maart 1921. In feite gaat het in dit voorbeeld om de 2e jaargang, nr. 2 van 20 maart 1921, maar deze details zijn verder niet opgenomen op deze bladen.
 

Het lidnummer
Het lidnummer is doorgaans het lidnummer waaronder de muzikanten zijn aangesloten bij de Antwerpse toonkunstenaarsvereniging ; indien in de kolom “instrument/functie” een specifiek lidmaatschap is aangeduid, bijvoorbeeld 'lid ziekenkas', dan heeft dit nummer betrekking op het specifieke lidmaatschap, in dit voorbeeld dan van de ziekenkas.
 

Instrument of functie
Elke vermelding van "bestuur" of "bestuurslid" verwijst, indien het niet verder gespecifieerd werd, naar een bestuursfunctie in de Antwerpse toonkunstenaarsvereniging zelf. Betreft het een bestuursfunctie van een van de onderafdelingen - ziekenkas, pensioenkas, weerstandskas of werkloosheidskas - dan staat het er uitdrukkelijk bij.
De vermeldingen 'orkestmeester', 'orkestleider' en 'aannemer' betekenen in deze context en in de woorden van 'De Toonkunstenaar van januari 1921 het volgende : Orkestmeester is iemand die grote concerten, opera, orkesten, operetten, kinema, varieteiten dirigeert of dit verlangt te doen ; Orkestleider is iemand die het orkest in een kinema, brasserie of een thé-orkest leidt en zelf meespeelt met het orkest ; Aannemer is iemand die 'losse ondernemingen' doet, zoals soirées, uitstappen, stoeten, bals, begrafenissen, vertoningen voor maatschappijen, enz..
 

Het adres
De spelling van de straatnamen is letterlijk overgenomen en niet verbeterd, behoudens typfouten van mezelf ; wel zijn de afkortingen 'Lge' voor  'Lange' en 'Kte' voor 'Korte' meestal wel door mezelf ingevoerd. Soms gebruikt het tijdschrift de letter L. voor "Lange" en K. voor "Korte". De adressen liggen in Antwerpen, tenzij anders vermeld.
Het adres dat vermeld staat ingeval de reden van de vermelding “adresverandering” is, is het nieuwe adres waar het lid naartoe verhuist.
 

Reden van de vermelding
Vanaf het tijdschriftnummer 192106 verschijnt de “werkbeurs” niet langer, dit wil zeggen dat geen vermeldingen meer verschijnen van muzikanten die zich beschikbaar stellen voor bepaalde diensten ("Beschikbare Leden - Menbres Inoccupés"). De werkbeurs was de rubriek waarin de leden konden aangeven of en voor welk werk zij nog beschikbaar waren – reden : “de lijst kan onmogelijk volledig of in orde wezen (…) De leden kunnen deze lijst altijd raadplegen in onze burelen”.
 

Gebruikte afkortingen :
AV = Algemene Vergadering
KVCA = Koninklijk Vlaams Conservatorium Antwerpen
SK = Syndikale Kamer der Toonkunstenaars van Antwerpen
WLK = Werklozenkas
WSK = Weerstandskas

 

 
 

 

 

Opmerkingen en aanvullingen kan je geven via contactadres onderaan de startpagina

© Erik Zwysen, 7 mei 2010
laatste aanpassing 05 augustus 2017