WEESHUIZEN - ORPHELINATS

1904

BRUXELLES Région - Gewest BRUSSEL
 

Omhoog • Antwerpen • Brussel • Hainaut • Liège • Limburg • Oost Vlaanderen • Vlaams Brabant • Wallonie • West Vlaanderen


Bron - Source : Ludovic Saint-Vincent, Belgique Charitable, nouvelle édition refondue et complétée par Mme Ch. Vloeberghs, Albert Dewit, Editeur, 1904
Aanvullingen vanuit andere bronnen staan in een ietwat andere kleur.Voor verwijzing naar deze bronnen zie hoofdpagina Weeshuizen - Infos d'autres sources sont écrits dans une autre couleur. Ces sources sont décrits sur la page en haut "Weeshuizen" ou "Orphelinats".

De term weeshuis wordt vandaag niet meer gebruikt.
Voor lijsten van hedendaagse erkende voorzieningen verwijzen we u naar volgende websites :

De sociale kaart
Jongerenwelzijn erkende voorzieningen
Kind en Gezin opvangadressen


Schema Provincie

Gemeente-Commune
Straat of fusiegemeente - Rue ou Commune après fusion

Benaming - No
Jaar oprichting - Fondé en

Beheer - Administration
bestemd voor destiné aux leeftijd waarop kinderen worden opgenomen - âge d'admission
onderwijs en opleiding instruction, enseignement ten laste van (tlv.) - à charge de
onderhoudsgeld pension personeel - personnel
diverse informations diverses

naar schema

Gewest Brussel - Bruxelles Région

naar top
     
Anderlecht
chaussée de Mons

Weeshuis / Orphelinat  St-Nicolas
 

Frères de Notre Dame de Miséricorde
jongens - indien niet aangetast door besmettelijke of ongeneeslijke ziektes garçons - ne sont pas admis, les enfants atteints de maux contagieux ou incurables  
Godsdienstlessen, lager onderwijs ; daarna een leertijd volgens de geschiktheid van de wezen en de inzichten van hun opvoeder Instruction religieuse, enseignement primaire, puis apprentissage selon l'aptitude des orphelins et les vues de leur tuteur.  
Onderhoudsgeld van 300 fr per jaar waarin inbegrepen het beddengoed, de was, verstellingen, e.a. ; eerste uitzet mee te brengen ; kostuum voor de eerste communie kan indien nodig door de instelling geleverd worden. Pension 300 fr. par an, literie, blanchissage, raccomodage et objets classiques compris : trousseau à fournir, ainsi que le costume de première communion, qui peut toutefois être livré par l'institut.  
Op vraag van de familie of de weldoeners kunnen enkele weken vakantie worden toegestaan tussen 15 augustus en 15 september. A la demande de la famille ou des bienfaiteurs, quelques semaines de vacances peuvent être accordées du 15 août au 15 septembre.  
     
Anderlecht
chaussée de Mons, Cureghem

Weeshuis / Orphelinat

Soeurs du Bon et perpétuel Secours
Meisjes en jongens - jongens worden opgenomen tot aan hun eerste communie Garçons et filles - les petits garçons sont admis jusqu'après leur première communion  
18 fr per maand. 100 fr bij binnenkomst als kost voor de eerste uitzet. Pension 18 fr. par mois. 100 fr en entrant pour le trousseau  
     
Brussel -Bruxelles
rue du Marais

Hospice des Enfants assistés

Burgerlijke Godshuizen / Hospices Civils
Kunnen voorlopig opgevangen worden in het hospice indien ze in Brussel wonen : (a) vondelingen, (b)  verlaten kinderen, (c) behoeftige wezen van vader en/of moeder, (d)  kinderen van onwaardige ouders, (e)  kinderen van ouders die in het hospitaal, gevangenis, of andere instellingen verblijven ; Sont recueillis provisoirement à l'hospice des Enfants assistés lorsqu'ils habitent Bruxelles : (a) les enfants trouvés, (b) les enfants abandonnés, (c) les orphelins mineurs de père et/ou de mère sans moyens d'existence, (d) non-orphelins lorsque le père et la mère sont indignes de les conserver, (e) non-orphelins lorsque le père et la mère sont soit entretenus dans un hôpital, soit détenus dans une prison, soit reclus dans un dépôt de mendicité, soit colloqués dans un asile d'aliénés  
Kinderen van andere gemeenten kunnen ook opgenomen worden indien ze tot bovenstaande categorieën behoren en zich op het grondgebied van Brussel in een volgende noodsituatie bevinden : zieke kinderen (niet besmettelijk) van minder dan 2 jaar oud; kinderen die de zorg nodig hebben van een voedster. Om deze laatste categorie kinderen op te vangen zijn een aantal voedsters aan het hospice verbonden. Les enfants des catégories ci-dessus ne sont admis à l'hospice que lorsqu'ils habitent Bruxelles ou qu'ils se trouvent en cas de nécessité sur le territoire de cette ville : les enfants malades âgés de moins de 2 ans (non atteints d'affections contagieuses) ; les enfants qui réclament les soins d'une nourrice. Un certain nombre de nourrices est attaché à l'hospice pour les besoins du service.  
De kinderen worden in het hospice slechts tijdelijk opgevangen tot men pleegouders heeft gevonden op het platteland of in een stad. Zolang ze in het hospice verblijven krijgen ze alle nodige zorgen, en ook onderwijs. Les enfants bien portants recueillis par l'hospice y restent jusqu'à ce que l'administration leur ait trouvé des nourriciers, soit à la campagne, soit dans les villes. Étant à l'hospice, ils reçoivent tous les soins du corps ; on leur donne aussi plusieurs heures de classe.  
De pleegouders ontvangen 100 à 200 fr. per jaar tot het kind 14 jaar oud is. Kledij ontvangen de kinderen van de instelling. Les nourriciers reçoivent pour leurs soins une pension de 100 à 200 fr. par an jusqu'à ce que l'enfant ait 14 ans. L'administration se charge de l'habillement.  
Tot aan de leeftijd van 14 jaar moeten de kinderen naar school gaan. Vanaf die leeftijd volgen ze volwassenenonderwijs indien hun werk het toelaat. Jusqu'à 14 ans, les enfants sont obligés d'aller à l'école ; au delà de cet âge, ils suivent les cours d'adultes, si leur travail le permet.  
Het bestuur gaat ervan uit dat het kind vanaf de leeftijd van 14 jaar in staat is in eigen onderhoud te voorzien. De toelage voor de pleegouders houdt dan ook op. Vaak hebben de pleegouders een goede band met het kind en blijft het ook na die leeftijd bij hen. Indien niet, dan zal het bestuur het kind opnieuw plaatsen. De kinderen blijven onder toezicht van de instelling tot aan de leeftijd van 21 jaar. L'administration considère qu'un enfant de 14 ans est capable de gagner sa vie. La pension cesse donc à cet âge. Souvent les nourriciers se sont attachés à lui et le gardent ; s'ils ne le gardent pas, l'administration se charge de son nouveau placement ; la surveillance de l'administration existe jusqu'à 21 ans.  
Indien de kinderen niet in staat zijn in eigen onderhoud te voorzien zal het bestuur hen blijven helpen en toelage blijven doorbetalen tot aan de leeftijd van 21 jaar. Kinderen met bijzondere mogelijkheden kunnen door het bestuur geholpen worden tot aan het einde van hun studies. Les enfants incapables de gagner leur vie sont secourus, et la pension est payée pour eux jusqu'à 21 ans. Ceux qui témoignent d'aptitudes spéciales remarquables sont aidés par l'administration jusqu'à la fin de leurs études.  
De geplaatste kinderen worden eenmaal per maand bezocht door een inspectrice (voor de meisjes) of een inspecteur (voor de jongens). L'inspection des enfants placés se fait tous les mois par une inspectrice pour les filles, par un inspecteur pour les garçons.  
Als het kind ziek is, of ongelukkig bij zijn pleegouders, of indien de pleegouders ziek zijn of overlijden, neemt het Hospice het kind opnieuw op en zoekt een nieuwe plaatsing. Si l'enfant est malade ou malheureux, ou si ses nourriciers sont malades ou meurent, l'hospice le reprend jusqu'à ce qu'une autre pension ait été trouvée pour lui.  
Kinderen van buiten Brussel kunnen opgevangen worden ten laste van hun eigen gemeente. Les enfants des faubourgs et de l'étranger sont reçus aux frais de leur commune.  
Katholieke kinderen worden op zon- en feestdagen begeleid naar de mis in de kapel van het Sint Jan hospitaal.
De kinderen die in het hospice verblijven en de leeftijd bereiken van de eerste communie, krijgen catechismuslessen van de aalmoezenier van het Sint Jan hospitaal.
De directeur neemt de nodige maatregelen opdat kinderen met een andere geloofsovertuiging ook de vereiste erediensten kunnen volgen.
Les enfants professant le culte catholique sont conduits à la messe, le dimanche et les jours féries, à la chapelle de l'hôpital St-Jean.
Les enfants séjournant à l'hospice et qui ont atteint l'âge de la première communion reçoivent des leçons de catéchisme de l'aumônier de l'hôpital St-Jean.
Le directeur prend les dispositions nécessaires pour faciliter aux enfants des autres confessions l'exercice le leur culte.
 
De oorsprong van het hospice gaat terug tot 1211, toen Jean de Bethune, bisschop van Kamerijk, de opdracht gaf aan de Brusselse autoriteiten om de verlaten kinderen op te vangen. Dit gebeurde destijds in het Sint Janshospitaal. Dès 1211, Jean de Bethune, alors évêque de Cambrai, ordonnait de recueillir à l'hôpital St-Jean tous les enfants abandonnés. Lekenpersoneel - Personnel laïc
     
Brussel- Bruxelles
avenue de Cortenberg

Weeshuis voor meisjes / Orphelinat de filles

Burgerlijke Godshuizen - Hospices Civils
Jonge meisjeswezen van vader en moeder, in sommige gevallen ook meisjeswezen van vader of van moeder. Geen gehandicapte kinderen. On reçoit les jeunes filles orphelines de père et de mère, parfois de père ou de mère. Les enfants doivent être exempts d'infirmités. tussen 6 en 10 jaar - entre 6 et 10 ans
lager onderwijs ; beroeps- en huishoudonderwijs tot ze de instelling verlaten of geplaatst worden instruction primaire, professionnelle et ménagère jusqu'au moment de leur sortie ou de leur placement tlv. Openbare Weldadigheid van Brussel - à charge de l'assistance publique de la ville de Bruxelles
De opname gebeurt in uitvoering van de stichting Pangaert en Robyns. De meisjes worden voor opname aangeduid door de Raad der Burgerlijke Godshuizen. On reçoit les orphelines en exécution notamment de la fondation Pangaert et Robyns, et désignées par le Conseil des hospices.  
Elk kind maakt zijn eigen bed op ; de surveillantes of de kindermeiden doen dit voor de allerkleinsten, naar de instructies van de directrice. Chaque enfant fait son lit; celui des plus jeunes enfants est fait par les surveillantes ou les bonnes, d'après les instructions de la directrice.  
Alle weesmeisjes dragen eenzelfde uniform. Toutes les orphelines sont vêtues d'une manière uniforme.  
Leerlingen die blijk geven van aanleg voor het onderwijs, kunnen ten uitzonderlijken titel en mits toestemming van de Raad, hun theoretische studies verderzetten zodat ze zich goed voorbereid kunnen aanbieden bij de examens. Lorsque des élèves sont reconnues avoir de l'aptitude pour l'enseignement, elles peuvent, à titre exceptionnel et avec l'autorisation du Conseil, continuer à approfondir leurs études théoriques, afin d'être en état de se présenter aux examens.  
Op de leeftijd van 17 jaar worden de meisjes die voorbestemd zijn om kokkin of kamermeisje te worden, daarop speciaal voorbereid. A l'âge de 17 ans, les élèves qui se destinent à être cuisinières, femmes de chambre ou filles de quartier y sont spécialement préparées.  
Elke zondag begeleiden de schooljuffrouwen de weesmeisjes naar de religieuze diensten in de kerk van Sint Joost ten Noode. Le dimanche, les orphelines sont conduites aux offices religieux en l'église de St-Josse-ten-Noode, sous la direction de leurs maîtresses.  
De meisjes verlaten het weeshuis op de leeftijd van 21 jaar, uitzonderlijk op 18 jaar. Les orphelines quittent l'hospice à 21 ans accomplis ; par exception, elles sortent parfois à 18 ans.  
Bij het verlaten van de instelling worden de meisjes geplaatst door het bestuur. Ze blijven daarna nog gedurende een zekere tijd onder haar toezicht. De meisjes ontvangen een bedrag van 125 fr waarmee ze zich een uitzet kunnen aanschaffen. Ook incasseren ze hun salaris voor het werk dat ze verichtten. A leur sortie, les orphelines sont placées par les soins de l'administration, sous la tutelle de laquelle elles restent pendant un certain temps. Au moment de leur départ, elles reçoivent une dot de 125 fr. pour se procurer un trousseau et elles recouvrent la totalité du salaire fruit de leur travail.  
Weesmeisjes die bij opname ouder zijn dan de toegelaten leeftijd, of weesmeisjes wier gezondheidstoestand een plaatsing vraagt op het platteland, worden uitbesteed aan pleeggezinnen. Orphelines placées en pension : les jeunes filles qui ont dépassé l'âge d'admission à l'orphelinat ou dont l'état de santé exige le placement à la campagne sont confiées à des nourriciers.  
Het weeshuis zoals het vandaag (1904) is georganiseerd, gaat terug tot het begin van de 19e eeuw. L'hospice des Orphelines, tel qu'il est organisé aujourd'hui, remonte au début du XIXe siècle. lekenpersoneel
     
Brussel -Bruxelles
rue Gevaert

Israëlitisch weeshuis / Orphelinat israélite
1871

Fondation de Henri Salomon
belgische wezen van vader en moeder (meisjes en jongens) of wezen van ouders die minstens sinds drie jaar in België wonen L'orphelinat reçoit les enfants des deux sexes, orphelins de père et de mère belges ou habitant la Belgique depuis 3 ans au moins.  
Aanvragen voor opname, met de nodige bewijsstukken, moeten gericht worden aan de Voorzitter Auguste Léon. Les demandes d'admission, avec pièces à l'appui, doivent être adressées à M. Auguste Léon, président.  
18 plaatsen. L'orphelinat contient 18 lits.  
Elk jaar op 1 april wordt aan de meest verdienstelijke leerjongen-wees een spaarboekje uitgereikt van 60 fr. Un livret de 60 fr. est remis, le 1er avril de chaque année, à l'orphelin-apprenti le plus méritant.  
Gesticht door Maurice de Hirsch in 1871. Fondé par Maurice de Hirsch en 1871.  
     
Brussel- Bruxelles
rue Haute

Weeshuis / Orphelinat

Filles de la Charité
meisjes Filles  
Internaat en externaat Internat et externat.  
200 fr per jaar tot aan de leeftijd van 17 jaar. Eenmalige kost van 100 fr voor de uitzet. Pension 200 fr. par an, jusqu'à 17 ans. 100 fr. une fois donnés pour le trousseau.  
Jonge meisjes die niet in het internaat verblijven kunnen vanaf de leeftijd van hun eerste communie komen werken in het atelier. Prijs 15 fr per maand. Deze leerlingen blijven bij voorkeur tot aan hun 21ste. Une catégorie de jeunes filles externes est reçue à partir de la première communion, pour travailler à l'ouvroir. Prix 15 fr. par mois. Il est à désirer que ces élèves ne quittent pas avant 21 ans.  
Het werkhuis is volledig gescheiden van het internaat. L'ouvroir est entièrement séparé de l'orphelinat.  
     
Elsene-Ixelles
chaussée de Boendael

Weeshuis voor jongens
1876

Burgerlijke Godshuizen - Hospices Civils
behoeftige wezen (jongens) Reçoit les garçons orphelins indigents van 5,5 tot 14 jaar - de 5,5 ans à 14 ans
de kinderen gaan naar scholen in de gemeente ; Les enfants fréquentent les écoles communales.  
vanaf 14 jaar worden de jongens toegeleid naar een beroep en verlaten het weeshuis zodra ze werken. Ze blijven in ieder geval onder toezicht van de Burgerlijke Godshuizen tot aan hun meerderjarigheid. Quand les orphelins ont atteint 14 ans, ils sont dirigés vers une profession et, dès qu'ils sont en état de l'exercer, ils peuvent quitter l'établissement.Toutefois, ils restent sous la tutelle de la Commission des Hospices jusqu'à leur majorité. tlv. Openbare Weldadigheid van Elsene - à charge de l'assistance publique d'Ixelles
Wie bijzondere aanleg heeft voor een artistiek of vrij beroep, wordt door het bestuur aangemoedigd om die richting te volgen.. Si un orphelin montre des aptitudes particulières pour une profession artistique ou une carrière libérale, l'administration l'aide tout particulièrement dans ce sens.  
Kinderen uit andere gemeenten worden niet toegelaten. Les étrangers ne sont pas admis.  
De wezen gaan afzonderlijk of in groep naar de kerk. Ze dragen geen uniform. Les orphelins se rendent à l'église isolément ou par groupe. Ils n'ont pas d'uniforme. Lekenpersoneel - Personnel laïc
     
Elsene-Ixelles
rue du Bourgemestre

Weeshuis voor meisjes
1876

Burgerlijke Godshuizen - Hospices Civils
behoeftige wezen (meisjes) Reçoit les orphelines indigentes van 5,5 tot 14 jaar  - de 5,5 ans à 14 ans
De meisjes ontvangen de nodige opleiding en opvoeding en vanaf 14 jaar volgen ze een opleiding in de huishouding. Vanaf 16 jaar kiezen ze vrij voor een beroep, daarbij met raad geholpen door de directrice. Ze gaan regelmatig naar het gekozen atelier en verlaten het weeshuis wanneer ze in staat zijn zelf in hun onderhoud te voorzien. Ze blijven wel onder het toezicht van de Commissie tot aan hun meerderjarigheid. L'instruction et l'éducation nécessaires leur sont données et à partir de 14 ans on les initie aux travaux de ménage. A 16 ans elles se décident librement pour une profession, aidées toutefois des conseils de leur directrice. Elles se rendent régulièrement à l'atelier choisi et quittent l'orphelinat quand elles sont à même de subvenir à leur entretien. Toutefois, elles restent sous la tutelle de l'administration jusqu'à leur majorité. tlv. Openbare Weldadigheid van Elsene - à charge de l'assistance publique d'Ixelles
Dank zij het legaat Isabelle Nieuwenhuys kunnen meisjes  die er aanleg voor hebben, lessen volgen in het kunst- of beroepsonderwijs. Grâce au legs Isabelle Nieuwenhuys, elles peuvent, si elles en ont les aptitudes, suivre les cours d'un enseignement artistique ou industriel.  
Kinderen van andere gemeenten worden niet opgenomen. Les orphelines étrangères ne sont pas admis. lekenpersoneel - Personnel laïc
     
Elsene-Ixelles
rue du Parnasse

Weeshuis voor meisjes
1865

Soeurs de Charité de Jésus et de Marie
225 fr. per jaar ; eenmalig 100 fr. voor de uitzet. Pension 225 fr. par an; 100 fr. une fois donnés pour le trousseau.  
De Zusters van Liefde startten dit tehuis Saint Alphonse de Liguori in de Parnassusstraat op in 1865 voor weeskinderen en verlaten kinderen, als kleuter- en lagere school en ook als rustoord voor dames.    
     
Etterbeek
avenue Georges-Henri

Weeshuis voor jongens - Van Meyel Orphelinat
1886

Burgerlijke Godshuizen - Hospices Civils
jongens Reçoit les garçons van 3 tot 21 jaar - de 3 à 21 ans
lager onderwijs tot 14 jaar in het weeshuis ; daarna worden de kinderen overdag in de leer geplaatst terwijl ze dagelijks terugkeren naar het weeshuis Instruction primaire jusqu'à 14 ans dans l'établissement, puis apprentissage au dehors avec rentrée journalière à l'orphelinat. tlv. Openbare Weldadigheid - à charge de l'assistance public
De wezen vervullen regelmatig hun godsdienstige verplichtingen. Les orphelins remplissent régulièrement leurs devoirs religieux.  
Gesticht in 1886 door Mw. Van Meyel.
Het terrein van het weeshuis bedraagt ongeveer 15 aren.
Du à la générosité de Mme Van Meyel, qui l'a fondé en 1886.
L'orphelinat s'étend sur environ 15 ares.
 
Meisjeswezen ten laste van de openbare weldadigheid worden geplaatst in private weeshuizen Les orphelines se trouvant à charge de l'assistance publique sont placées dans des institutions privées. lekenpersoneel - Personnel laïc.
     
Etterbeek
rue des Champs

Weeshuis / Orphelinat St-Joseph

Soeurs Franciscaines
behoeftige wezen (meisjes) of meisjes-wezen van vader of moeder  vanuit België Les orphelines pauvres ainsi que les orphelines de père ou de mère de toute la Belgique vanaf 3 jaar - dès 3 ans
onderwijs ; handwerk : breiwerk, naaien, wassen, strijken, enz.. Bonne instruction, ouvrages manuels : tricot, couture, lavage, repassage, etc..  
In het weeshuis worden ook kinderen opgenomen van chronisch zieke ouders ; of meisjes voor een tijdelijke opvang wanneer de ouders gehospitaliseerd zijn of in de gevangenis verblijven L'oeuvre reçoit aussi les enfants dont le père ou la mère ont une maladie chronique. Elle recueille également, pour un temps provisoire, les petites filles dont les parents sont à l'hôpital ou en prison.  
De kinderen kunnen in het weeshuis verblijven tot aan de leeftijd van 18 of 21 jaar. Les enfants peuvent rester jusqu'à 18 ou 21 ans.
Evere

Weeshuis voor meisjes

Religieuses du Bon Pasteur
meisjes (ook niet-wezen) vanaf 3 jaar
algemene vorming, handwerk
De meisjes kunnen in het weeshuis verblijven tot ze 21 jaar oud zijn. Godsdienst wordt onderwezen door de aalmoezenier van het weeshuis.
     
Schaarbeek-Schaerbeek
rue d'Autriche

Weeshuis ("Dépôt")

Burgerlijke Godshuizen - Hospices Civils
Jongens. Verlaten kinderen en wezen worden hier tijdelijk opgevangen in afwachting van hun plaatsing in een pleeggezin La commune ne possède pas d'orphelinat proprement dit. Elle a un dépôt où sont recueillis les enfants abandonnés et les orphelins, en attendant leur placement chez des nourriciers.  
De geplaatste weesjongens blijven bij hun pleegouders tot de leeftijd van 14 jaar. Les orphelins placés par la commune chez des nourriciers y demeurent jusqu'à l'âge de 14 ans.  
Onderhoudsgeld van 1,50 fr per dag.  Prix de la journée d'entretien : fr. 1,50.  
     
Sint-Joost-ten-Node
Saint-Josse-ten-Noode
chaussée de Haacht

Weeshuis voor meisjes / Orphelinat des Filles de la Charité

Filles de la Charité
Godsdienstige vorming. Lessen die hen moeten toelaten om in een handelszaak te werken ; huishouding, handwerk en in het bijzonder linnenwerk. Instruction religieuse et leçons mettant les enfants à même d'entrer dans le commerce ; elles sont formées au ménage, au travail manuel et particulièrement aux travaux de lingerie.  
Tot aan de leeftijd van 13 jaar volgen de meisjes 4 uur klas per dag ; daarna, tot hun 21ste 1,5 uur, tenzij ze meer aankunnen. Jusqu'à l'âge de 13 ans, elles ont 4 heures de classe par jour, et de 13 à 21 ans elles ont 1 heure 1/2 à moins que leur capacité n'en réclame davantage.  
20 fr. per maand onderhoudsgeld tijdens de eerste drie jaren ; daarna 13 fr. per maand, geld voor het onderhoud van de kleren inbegrepen. Er wordt geen uitzet gevraagd. Pension 20 fr. par mois les trois premières années, 13 fr. par mois les années suivantes, frais d'entretien des vêtements compris. Il ne faut pas de trousseau.  
De meisjes kunnen in het weeshuis verblijven tot hun 21 jaar. Vanaf hun 18de is geen onderhoudsgeld meer verschuldigd indien ze reeds in de instelling verbleven voor hun 12de. Les enfants peuvent rester jusque 21 ans ; la pension n'est exigée que jusque 18 ans pour celles qui entrent avant 12 ans.  
Sinds 1901 volgen de meisjes in het laatste jaar van hun verblijf een gratis cursus snit ; ze kunnen ook lessen volgen in het confectie-atelier indien ze dat wensen. Un cours gratuit de coupe a été ouvert en 1901. Les jeunes filles le suivent pendant la dernière année de leur séjour dans l'établissement ; elles peuvent également passer à l'atelier de confection, si elles le désirent.  
De kinderen gaan niet op vakantie buiten de instelling. Il n'y a pas de vacances en dehors de l'établissement.  
     
Sint-Joost-ten-Node
Saint-Josse-ten-Noode

rue Josaphat

Weeshuis voor meisjes

Religieuses de Notre-Dame des VII Douleurs
lager onderwijs ; handwerk Instruction primaire, travaux manuels, éducation soignée.  
Verblijfskosten 250 fr. per jaar ; voor de was 5 fr. per trimester, alsook voor het beddegoed. Uniform. Pension 250 fr. par an ; blanchissage 5 fr. par trimestre ; literie 5 fr. par trimestre. Uniforme.  
     
Ukkel-Uccle
chaussée d'Alsemberg

Protestants weeshuis / Orphelinat protestant

L'Eglise missionnaire belge
jongens en meisjes pour les deux sexes  
     
Ukkel-Uccle
chaussée d'Alsemberg

Vrijzinnig weeshuis

 
jongens garçons  
gesubsidieerd door de provincie en de gemeente Sint-Joost-ten-Node Subsidié par la commune de St Josse-ten-Noode  
     
Vorst-Forest
chaussée de Neerstale

Maison pour les institutrices allemandes - Asile protestant
1878

 
duitse weesmeisjes en kinderen (meisjes) van behoeftige ouders pour orphelines allemandes ou filles de parents indigents.  
de meisjes worden opgenomen tot ze de leeftijd hebben om als dienstmeisjes te gaan werken ; Les jeunes filles y sont recueillis jusqu'à l'âge où elles peuvent gagner leur vie comme servantes.  
gesticht in 1878 door Mlle A.Momm. Fondée en 1878 par Mlle A.Momm.  
     
Watermaal-Bosvoorde
Watermael-Boitsfort

Weeshuis voor meisjes

Dames de l'Adoration perpétuelle
Lager onderwijs, handwerk (voor kerken)    
     

Erik Zwysen, 2 mei 2004
Laatste aanpassing 16 augustus 2016